Poslovalnica Modre tudi za osebne obiske ponovno odpira svoja vrata, ob upoštevanju nekaterih ukrepov.

Modra, družini prijazno podjetje

Modra je ponosna imetnica polnega certifikata družini prijazno podjetje. Nataša Hočevar je svetovalka v službi za pravne in kadrovske zadeve ter pooblaščenka za vprašanja usklajevanja poklica in družine v Modri. Natašo smo vprašali, kaj meni o certifikatu in ukrepih, ki smo jih sprejeli v Modri ter kako zaposleni sprejemajo ukrepe. 

Kdaj je Modra začela s sprejemanjem ukrepov družini prijazno podjetje?

Ob svoji ustanovitvi oktobra 2011 smo v postopku izčlenitve iz Kapitalske družbe, d. d., ohranili tudi izvajanja vseh sprejetih ukrepov in priporočil družini prijaznega podjetja. Hkrati smo sprejeli odločitev, da sprejete ukrepe nadgradimo. Po izbranih in dodanih kar 8 novih ukrepih, smo septembra 2013 pridobili polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Kdo je dal pobudo? Je prišla s strani zaposlenih ali vodstva?

Tako vodstvo kot tudi zaposleni smo se strinjali, da sistematično uvajanje in udejanjanje ukrepov, ki pripomorejo k prijaznejšemu delovnemu okolju, vodi tudi k boljšim delovnim rezultatom. Skrb za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je postala del naše organizacijske kulture.

Sledimo prepričanju, da smo zadovoljni zaposleni uspešnejši, čutimo večjo pripadnost podjetju, s tem pa se zmanjšuje obremenjenost in stres.

Lahko predstaviš glavne ukrepe?

Osnovni ukrepi se nanašajo na časovni konto (opravljeni višek ur zaposlenih se beleži kot časovno dobroimetje); vključevanje zaposlenih po daljši odsotnosti z dela; otroški časovni bonus (zaposleni so upravičeni do dodatnega prostega delovnega dne na prvi šolski dan otroka v prvih treh razredih osnovne šole, tisti z najmlajšimi pa imajo prilagodljiv delovnik v času uvajanja otroka v vrtec). Starši otrok do 18. leta lahko za nego otroka, ki je v bolnišnici, izkoristijo dodatne 3 dni dopusta v koledarskem letu. Vse zaposlene ob rojstvu presenetimo z darilom za novega družinskega člana, vsem otrokom do 15. leta starosti v decembru omogočimo ogled lutkovne predstave in srečanje z dedkom Mrazom, ki otroke tudi obdari.

Enkrat letno med zaposlenimi izvajamo mnenjske raziskave in si prizadevamo za tri načela vodenja: naklonjenost družini, enakopravna obravnava žensk in moških ter podpora družini naklonjene politike na način, ki ponazarja združljivost poklica in družine.

Je bilo katerega izmed njih še posebej težko uveljaviti? Zakaj?

Vsi ukrepi so bili s strani vodstva in zaposlenih podprti, zato nobenega ni bilo težko uveljaviti. Vsak mora narediti en korak naproti, nikoli pa nazaj, saj bi to pomenilo tudi neuspešno implementiranje ukrepa v prihodnje. Pomembno je spoštovanje zaposlenih v vseh vlogah in ne samo v vlogi v delovnem procesu. S tem dvigamo motivacijo pri delu, krepimo pripadnost Modri in povečujemo zadovoljstvo zaposlenih.

Kako se na polni certifikat odzovejo novo zaposleni?

Novo zaposleni se ob predstavitvi ukrepov odzovejo pozitivno, saj se zavedajo, da jim delodajalec omogoča lažje usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti, kar v današnjem času pogosto predstavlja velik izziv.

Ukrepe koristijo vsi zaposleni, vključno z vodstvom, ki s koriščenjem ukrepov daje zgled ostalim zaposlenim.

Kakšen pa je bil odziv zaposlenih, ko se je začelo s sprejemanjem ukrepov?

Pozitivni učinki pri zaposlenih se vsekakor kažejo s skoraj nično fluktuacijo, v zadovoljstvu zaposlenih, motivaciji in pripadnosti zaposlenih, kar prinaša pozitivne ekonomske učinke in zavedanje zaposlenih, da je delodajalcu mar. To je bilo posebej izrazito v času omejevalnih ukrepov, saj smo v Modri veliko pozornost namenili razbremenitvi mladih družin na način, da smo jim nemudoma omogočili delo od doma ter fleksibilen delovnik, s katerim so lažje usklajevali naporni urnik v času razglašene epidemije ter zaprtih vzgojno-izobraževalnih institucij.

Na kakšen način se zaposleni seznanjajo z ukrepi?

O vseh sprejetih ukrepih redno komuniciramo tako na osebnih srečanjih vodstva z zaposlenimi, kot tudi z objavami po e-pošti ter na intranet portalu, kjer lahko zaposleni najdejo vse želene informacije.

Kaj pomeni Družini prijazno podjetje je podrobneje predstavljeno v Priročniku za novo zaposlene, prav tako imamo sprejeto Politiko izvajanja ukrepov družini prijaznega podjetja z namenom seznanjanja zaposlenih o sprejetih ukrepih in lažje razumevanje koriščenja ukrepov.

Kateri ukrep zaposleni najpogosteje koristijo?

Kot primer dobre prakse se je izkazala možnost koriščenja bolniške odsotnosti brez bolniškega lista, ki smo ga zaposleni izredno dobro sprejeli. Do zlorab ne prihaja, kar vsekakor kaže na upravičeno zaupanje vodstva do zaposlenih, po drugi strani pa na odgovoren in zrel odnos zaposlenih. Prav tako so zaposleni zelo dobro sprejeli dodaten dela prost dan ob vstopu otroka v šolo v prvih treh razredih osnovne šole ter fleksibilnejši delavnik ob uvajanju otroka v vrtec. S tem pomembno razbremenimo tako starše kot otroke ob pomembnejših prelomnih dogodkih v odraščanju.

Bo Modra morda sprejela še kakšen ukrep pod okriljem certifikata?

V prihodnje se bomo usmerili na področje medgeneracijskega sodelovanja in upravljanja s starejšimi zaposlenimi. Gre za vedno bolj aktualno področje tudi v Modri. Po starostni strukturi smo vedno bolj mešan kolektiv z mlajšimi, novo zaposlenimi sodelavci kot tudi starejšimi, ki poslovne procese dobro poznajo in so pomembni pri deljenju znanj in izkušenj ter uvajanju novosti.

Kateri izmed ukrepov pa je vam najljubši?

Politika informiranja in komuniciranja je v sistemu certificiranja zelo pomembna, kar dokazujejo trije obvezni ukrepi, ki prihajajo s tega področja, in sicer komuniciranje z zaposlenimi, komuniciranje z zunanjo javnostjo in raziskave med zaposlenimi o uspešnosti usklajevanja dela in družine. Poleg komuniciranja z zaposlenimi ta sklop predvideva tudi ukrepe za vključevanje dlje časa odsotnih sodelavcev v redno komunikacijo podjetja.

Posebej pomembna je uvedba posebnega pooblaščenca oziroma pooblaščenke za vprašanja usklajevanja poklica in družine, ki opravlja naloge kontaktne osebe za vsa vprašanja s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja in zastopa interese zaposlenih z družinskimi obveznostmi nasproti podjetju in veseli me, da je to ravno moja naloga.

Organizacija različnih dogodkov, namenjenih neformalnemu druženju med zaposlenimi, je prav tako pomemben in meni zelo ljubi del tega področja.

Morda veste, katere so glavne ovire, da se več podjetij ne odloči za sprejem tovrstnih ukrepov?

Področje, ki se dotika vodenja, je eno od najpomembnejših v postopku certificiranja, saj je za uspešno implementacijo družini prijaznih politik pomembno, da vodstvo ukrepe podpira ter vodi z zgledom. Tudi s tega področja je en obvezen ukrep, in sicer izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine. Ostali ukrepi se dotikajo socialnih veščin vodstva ter ocenjevanja vodij v luči usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja.

Torej, da se podjetje ne odloči za certifikat Družini prijazno podjetje, so glavne ovire ravno pri vodstvu, saj se družini prijazna podjetja zavežejo, da bodo sprejela določen nabor ukrepov, ki bodo zaposlenim olajšali usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Sprejete ukrepe je treba uspešno implementirati ter tudi podpirati. Brez tega, žal, ne gre.

In še za konec. Kaj bi svetovali podjetjem, ki se odločajo o pridobitvi certifikata?

O pridobitvi certifikata Družini prijazno podjetje bi morali razmišljati v vsakem podjetju, predvsem vodstvo bi se moralo zavedati pozitivnih učinkov.

Z načrtnim usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja lahko dosežemo, da je delavnik manj stresen, privabimo najboljše kadre, jih zadržimo ter povečamo njihovo pripadnost.

Sproščeno in zdravo delovno okolje, odprta, dvosmerna komunikacija, dobri odnosi in sodelovanje, posluh za družino so nedvomno odraz delodajalca, ki si ga zaposleni želimo.

Vabljeni, da spremljate naš LinkedIn profil, kjer lahko najdete še več informacij o naših zaposlenih in vzdušju v podjetju.