Javni poziv zavarovancem KPSJU k posredovanju prijav kandidatov za dva člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d.

Na podlagi Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (Ur. list RS, št. 79/2010 in 26/2011, 105/2012 v nadaljevanju: ZPKDPIZ) in 10. člena statuta Modre zavarovalnice, d. d., odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev (v nadaljevanju odbor KPSJU), objavlja naslednji javni poziv zavarovancem KPSJU k posredovanju  prijav  kandidatov za dva člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d.

Skladno z Zakonom o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (Ur. list RS, št. 79/2010 in 26/2011 105/2012 – ZSDH, v nadaljevanju: ZPKDPIZ), se polovica članov nadzornega sveta zavarovalnice imenuje na predlog zavarovancev zavarovalnice, pri čemer ZPKDPIZ določa, da se način imenovanja te polovice članov nadzornega sveta določi v statutu Modre zavarovalnice, d. d. (v nadaljevanju Modra zavarovalnica). Statut Modre zavarovalnice je na podlagi navedenega zakonskega pooblastila v 10. členu določil, da se dva člana predlagata v imenu zavarovancev pokojninskega sklada javnih uslužbencev (v nadaljevanju KPSJU).

Zato odbor KPSJU v skladu z zakonskimi pogoji in kriteriji za imenovanje članov organov nadzora v Modri zavarovalnici objavlja javni poziv, s katerim poziva zavarovance KPSJU, da pošljejo odboru KPSJU prijave kandidatov za člane nadzornega sveta Modre zavarovalnice. Izmed prejetih kandidatur bo odbor KPSJU izbral dva kandidata in predlog za njuno imenovanje posredoval nadzornemu svetu Modre zavarovalnice, ki ju bo v skladu z zakonom vključil v predlog sklepa za skupščino.

Za člana nadzornega sveta  je lahko imenovana vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določata zakon, ki ureja gospodarske družbe in zakon, ki ureja zavarovalništvo. Kandidate se bo presojalo tudi skladno s  Politiko zagotavljanja sposobnosti in primernosti članov uprave, nadzornega sveta in nosilcev ključnih funkcij Modre zavarovalnice.

H kandidaturi za člana nadzornega sveta je treba predložiti:

• vprašalnik AZN CV – Priloga 1,
• izjavo kandidata, da izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za imenovanje za člana Nadzornega sveta Modre zavarovalnice in da soglaša s kandidaturo za člana nadzornega sveta – Priloga 2,
• izjavo kandidata o privolitvi v obdelavo in uporabo osebnih podatkov v procesu akreditacije in nominacije za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice – Priloga 3,
• izjavo o neodvisnosti in o odsotnosti konflikta interesov člana (oziroma potencialnega kandidata za člana nadzornega sveta) – Priloga 4,
• izpiske/potrdila iz kazenske evidence in drugih uradnih evidenc, ki izkazujejo osebno integriteto člana,
• potrdilo pristojnega sodišča, da se kandidat ne nahaja v postopku osebnega stečaja,
• dokazila, ali je bilo članu kdaj zavrnjeno ali odvzeto dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave, ali je bil izključen iz članstva v strokovnem ali stanovskem združenju ali mu je pristojni organ • prepovedal opravljanje dejavnosti ali poklica,
• dokazila o pridobljenih licencah in strokovnih nazivih,
• rezultate morebitnega psihometričnega diagnosticiranja.

Vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice, so navedeni v Prilogi 6.

Zavarovanci KPSJU predloge kandidatur z življenjepisom in zahtevanimi prilogami vložijo na naslov: Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska 119, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici  s pripisom; »Javni poziv odbora KPSJU – kandidatura za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice – NE ODPIRAJ«, najpozneje do 13. 3. 2020 do 14.00 ure.

Modra zavarovalnica bo prispele predloge kandidatur posredovala odboru KPSJU v nadaljnji postopek. Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo brezpogojno varovala ter ravnala z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. št. 86/2004, 113/2005 – ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A, 67/2007, ZVOP-1).

Izbrana kandidata, ki ju bo odbor KPSJU izbral in predlagal njuno imenovanje za člana nadzornega sveta nadzornemu svetu Modre zavarovalnice, bosta o tem pisno obveščena. V tem postopku ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Navodilo za izpolnjevanje izjav o neodvisnosti člana oziroma kandidata za člana nadzornega sveta