Redna letna skupščina Modre – Preteklo leto z najboljšimi rezultati

V ponedeljek, 22. junija 2020, je potekala redna letna skupščina Modre. Predstavniki Kapitalske družbe, naše edine lastnice in delničarke, so se seznanili z Letnim poročilom Modre zavarovalnice za poslovno leto 2019 in vsemi ostali poročili, ki so v pristojnosti skupščine. Upravi in nadzornemu svetu je bila podeljena razrešnica za poslovno leto 2019. Bilančni dobiček iz leta 2019 ostane nerazporejen, skladno s pozivom Agencije za zavarovalni nadzor, da naj zavarovalnice zaradi ohranjanja stabilnosti slovenskega zavarovalnega sektorja dividend vsaj do oktobra 2020 ne izplačujejo.

Imenovani 4 člani nadzornega sveta

Štirim članom nadzornega sveta se letos izteče mandat, zato je skupščina za naslednja 4 leta imenovala Branimirja Štruklja, Bojana Zupančiča in Marka Cvetka, vse predstavnike zavarovancev. G. Štrukelj in g. Zupančič sta člana nadzornega sveta že tretji mandat in predstavljata zavarovance javnega sektorja. G. Cvetko, ki ga je predlagal odbor MKPS, pa je predstavnik zavarovancev gospodarskega sektorja in bo nadomestil dosedanjega člana nadzornega sveta Gorana Bizjaka. Je delavski direktor v Cinkarni Celje in član odbora MKPS.

Branimir Štrukelj, Bojan Zupančič in Marko Cvetko so predstavniki varčevalcev v nadzornem svetu Modre.

Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarja, pa je bil imenovan Roman Jerman. Skupaj z Bachtiarjem Djalilom in dr. Janezom Prašnikarjem zastopajo interese Kapitalske družbe. Polovico od 6 članov nadzornega sveta Modre namreč predlagajo njeni zavarovanci, drugo polovico pa delničar.

Roman Jerman, Bachtiar Djalil in dr. Janez Prašnikar v nadzornem svetu Modre zastopajo interese delničarja – Kapitalske družbe.

Dobri temelji za prihodnost

Modra je v letu 2019 dosegla najboljše rezultate tako pri upravljanju pokojninskih skladov kot iz rednega poslovanja. Vplačane premije v vzajemne pokojninske sklade so znašale 106,5 milijona evrov in so bile za 8,1 odstotka višje kot v letu 2018. Vrednost sredstev v upravljanju je konec leta 2019 dosegla več kot 1,7 milijarde evrov; v vzajemnih pokojninskih skladih je bilo zbranih skoraj 1,2 milijarde evrov, v kritnih skladih 232 milijonov evrov, lastna sredstva pa so predstavljala 299 milijonov evrov.

Vrednost sredstev v upravljanju je konec leta 2019 dosegla več kot 1,7 milijarde evrov.

Višji je tudi kapital zavarovalnice, ki predstavlja temelj varnosti sredstev v upravljanju Modre in je konec leta 2019 dosegel 269 milijonov evrov. V pokojninskih skladih je za dodatno pokojnino varčevalo 289 tisoč posameznikov, več kot 28 tisoč pa jih že prejema pokojninsko rento. Daleč največji je pokojninski sklad javnih uslužbencev, v katerem je bilo konec leta 2019 zbranih že skoraj 900 milijonov prihrankov 235 tisoč javnih uslužbencev.

Kapital Modre, ki predstavlja temelj varnosti sredstev v upravljanju, je konec leta 2019 znašal 269 milijonov evrov.

Rast sredstev v upravljanju od ustanovitve

Varnost prihrankov in zadovoljstvo varčevalcev sta na prvem mestu

Z dobrimi temelji se bo Modra uspešneje soočala z zahtevnim finančnim okoljem in povečanimi tveganji, še posebej zaradi vztrajno nizkih obrestnih mer, ki se napovedujejo tudi za prihodnja leta. Še naprej bo sledili svojemu poslanstvu ob zavedanju, da bodo spremembe stalnica in gonilo razvoja, varnost prihrankov njenih varčevalcev in njihovo zadovoljstvo pa na prvem mestu.