Organi upravljanja

Uprava družbe

Upravo Modre zavarovalnice sestavljajo:

  • Borut Jamnik, predsednik uprave
  • mag. Matija Debelak, član uprave
  • Boštjan Vovk, član uprave

Lastništvo

Ustanovitelj in edini delničar Modre zavarovalnice, d. d., je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Nadzorni svet

Nadzorni svet sestavljajo:

Odbori pokojninskih skladov

Nadzor nad poslovanjem pokojninskih skladov izvajajo tudi odbori skladov, ki so sestavljeni sestavljen iz predstavnikov delodajalcev, ki financirajo pokojninski načrt in predstavnikov članov sklada.

Modra v številkah

  • V Modri deluje 60 zaposlenih.
  • Kar 71 % zaposlenih ima najmanj 6/1 stopnjo izobrazbe – višješolsko oz. višje strokovno izobrazbo.
  • Modra zavarovalnica zaposluje 78 odstotkov žensk in 22 odstotkov moških.
  • Povprečna starost zaposlenih je 43 let, povprečna delovna doba pa 19,7 let.

Politika sistema upravljanja Modre zavarovalnice

Kodeks korporativnega upravljanja

Uprava in nadzorni svet Modre svojem delu in poslovanju spoštujeta
Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države,
ki ga je sprejel Slovenski državni holding.