BLACK FRIDAY AKCIJA: Ob sklenitvi zavarovanja pravne zaščite Arag, vam bo zavarovalnica plačala prve tri obroke!
Borut Jamnik, predsednik uprave Modre zavarovalnice

Borut Jamnik

predsednik uprave

Po zaključenem študiju na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani je svojo karierno pot začel v Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo in po opravljenem pripravništvu vodil številne projekte lastninskega preoblikovanja podjetij. Nato si je v Kapitalski družbi nabiral izkušnje na področju informatike in analiz ter ustanavljanja prvega pokojninskega sklada v Sloveniji. V obdobju 2003 – 2005 in 2008 – 2011 je bil predsednik uprave Kapitalske družbe, v vmesnem obdobju pa član uprave v družbi Hit. Nato je v Probankini družbi za upravljanje sprva deloval kot svetovalec uprave in kasneje kot član uprave. Oktobra 2011 je prevzel vodenje uprave Modre zavarovalnice. Odgovoren je za področja upravljanja premoženja, skladnosti poslovanja, planiranja in kontrolinga ter pravnih in kadrovskih zadev. V Združenju nadzornih svetov (ZNS), ki mu je v obdobju 2008 – 2020 tudi predsedoval, je aktivno sodeloval pri razvoju stroke in prakse s področja korporativnega upravljanja ter delovanja nadzornih svetov in upravnih odborov. Od leta 2020 v ZNS opravlja funkcijo predsednika strokovnega sveta.  Trenutno je član nadzornega sveta v Krki in Novi KBM. Kot poslovodja in član nadzornih svetov sodeluje pri različnih oblikah zapletenih korporativnih akcijah ter z dolgoletnimi izkušnjami in pogajalskimi sposobnostmi prispeva k reševanju zahtevnih poslovnih izzivov.

mag. Matija Debelak

član uprave

Po zaključenem dodiplomskem študiju na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, je v letu 2002 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani končal magistrski študij informacijsko-upravljavskih ved. Njegova prva zaposlitev sega v leto 1997 na delovnem mestu svetovalec za informacijsko tehnologijo, odgovoren za vzpostavitev informacijske podpore upravljanju premoženja v Kapitalskem skladu (Kapitalska družba). V letu 2001 je napredoval v pomočnika direktorja oddelka za informatiko in komunikacije, v začetku leta 2005 pa na mesto direktorja oddelka za informatiko in komunikacije. V tem času je pridobil certifikat za vodjo projektov in sodeloval v številnih poslovno pomembnih projektih; vzpostavitev Prvega pokojninskega sklada RS (PPS), uvajanje informacijske podpore vzajemnim pokojninskim skladom in Kritnemu skladu PPS ter vzpostavitev tehnične podpore pokojninskemu skladu za javne uslužbence. V letu 2007 je v družbi Poteza Skupina prevzel mesto izvršnega direktorja za področje informatike in bil odgovoren za informacijsko podporo sedmih družb v skupini Poteza ter vodja poslovno-informacijskih projektov za skupino. Februarja 2010 se je ponovno zaposlil v Kapitalski družbi na mestu vodje službe za informatiko in komunikacije ter vodil projekt preoblikovanje Kapitalske družbe. Od oktobra 2011 je član uprave Modre zavarovalnice, odgovoren za področja informatike in upravljanja procesov, računovodstva in podpore poslovanju, notranje revizije in varstva osebnih podatkov ter splošnih zadev.

Boštjan Vovk

član uprave

Po zaključenem študiju na Fakulteti za računalništvo Univerze v Ljubljani je svojo karierno pot začel kot mladi raziskovalec v Laboratoriju za umetno inteligenco in jo nadaljeval na področju borznega posredovanja ter je prvi avtor programske opreme za spremljanje poslovanja z vrednostnimi papirji v Sloveniji. Po uspešno opravljenem podiplomskem študiju aktuarstva in podeljenem pooblastilu za opravljanje poslov pooblaščenega aktuarja, je nato opravljal dela pooblaščenega aktuarja, svetovalnega aktuarja in člana revizijskih ekip pri rednih revizijah, vrednotenjih zavarovalnic in drugih projektih v regiji. Sodeloval je pri vzpostavljanju pokojninskih skladov, deloval kot partner in pomočnik direktorja v podjetju za zavarovalno posredovanje, kot pooblaščenec uprave Zavarovalnice Triglav, zadolžen za področje osebnih zavarovanj v Skupini Triglav, in član uprave hčerinske družbe. Pridobil si je 20 let izkušenj na področju zavarovalništva, tako v strokovnih kot poslovodnih vlogah. V letu 2015 se je pridružil Agenciji za zavarovalni nadzor in bil kot vodja sektorja za nadzor in namestnik direktorja odgovoren za izvajanje nadzora nad poslovanjem zavarovalnic, zavarovalniških skupin in podružnic, pokojninskih družb ter drugih subjektov pod pristojnostjo agencije. Aktivno je sodeloval v projektu uvedbe direktive Solventnost II na slovenski zavarovalni trg, pripravi predlogov sprememb zakona o zavarovalništvu in podzakonskih predpisov ter, kot član odborov in delovnih teles mednarodnega združenja zavarovalnih nadzornikov (IAIS), pri pisanju strokovnih gradiv. Od oktobra 2018 je član uprave Modre zavarovalnice, odgovoren za področja upravljanja s tveganji, razvoja in prodaje zavarovanj ter aktuarstva. Je član upravnega odbora evropskega združenja pokojninskih skladov javnega sektorja EAPSPI (European Association of Public Sector Pension Institutions).