Obvestilo o zaključenem postopku pripojitve sklada KVPS k zajamčenemu podskladu MKPS

Odbor članov sklada sestavljajo predstavniki članov sklada ter predstavniki delodajalcev, ki plačujejo premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja za svoje zaposlene.

Člane odbora imenuje nadzorni svet upravljavca, ki pri imenovanju zasleduje dolgoročne interese sklada in kot kriterij za imenovanje upošteva število članov, ki jih predlagani član predstavlja, oziroma vsoto letnih vplačanih premij, ki jih plačujejo osebe, ki jih predlagani član predstavlja.

Mandat članov odbora je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

Pristojnosti odbora

• daje mnenje k letnemu poročilu sklada,
• daje mnenje k spremembam pravil upravljanja sklada, razen v primeru obveznih uskladitev z zakonodajnimi spremembami,
• daje mnenje k spremembam izjave o naložbeni politiki v delu, ki se nanaša na strateško porazdelitev sredstev glede na vrsto in trajanje obveznosti sklada,
• predlaga spremembe stroškov in provizije upravljavca,
• preverja uspešnost poslovanja glede na doseženo donosnost ter glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci,
• daje mnenje k poročilom upravljavca o tveganjih, katerim je sklad izpostavljen,
• obravnava način in pravilnost obveščanja delodajalcev in članov sklada,
• obravnava poročilo o pritožbah v zvezi z delovanjem sklada.

Člani odbora Modrega krovnega pokojninskega sklada

1. Marko Cvetko, predstavnik članov sklada;
2. mag. Kristijan Hvala, predstavnik delodajalcev;
3. Brane Kastelec, predstavnik članov sklada;
4. Ernest Ermenc, predstavnik delodajalcev;
5. Uroš Podobnik, predstavnik članov sklada.

Člani odbora Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev

Predstavniki Vlade Republike Slovenije:

1. Monika Pintar Mesarič, Ministrstvo za finance;
2. Lidija Apohal Vučković, Ministrstvo javno upravo, inšpektorat za javni sektor;
3. Peter Pogačar, Ministrstvo za javno upravo;
4. Mitja Žiher, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
5. Štefka Korade Purg, Ministrstvo za javno upravo in
6. Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;

Predstavniki reprezentativnih sindikatov javnega sektorja:

7. Branimir Štrukelj, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije;
8. Darko Milenkovič, Sindikat ministrstva za obrambo;
9. Ana Jakopič, Sindikat delavcev v vzgoji, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije;
10. Radivoj Uroševič, Policijski sindikat Slovenije;
11. Bojan Zupančič, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije in
12. Janez Turuk, Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije.