NOVO: Sklenitev zavarovanja pravne zaščite Arag.

Pogosta vprašanja

 • Dodatno pokojninsko zavarovanje/varčevanje za pokojnino
 • Kaj je dodatno pokojninsko zavarovanje?
  Tri najpomembnejša dejstva o dodatnem pokojninskem zavarovanju:

  1. Zavarovanje je bolj podobno varčevanju na dolgi rok. Vplačate toliko, kot vam dopušča proračun, z vplačevanjem pa lahko kadarkoli prekinete. 

  2. Z dodatnim pokojninskim zavarovanjem ste upravičeni do nižje dohodnine. Dodatno pokojninsko zavarovanje spodbuja tudi država. Za vplačila dobite posebno davčno olajšavo in posledično nižjo dohodnino. 

  3. Varčujete za svojo prihodnost. Prihranki v dodatnem pokojninskem zavarovanju so namenjeni za čas po upokojitvi in se izplačujejo v obliki rednega dohodka - rent.
   
 • Zavarovanje ali varčevanje?
  Kljub imenu je dodatno pokojninsko zavarovanje posebna oblika dolgoročnega in namenskega varčevanja za dodatne dohodke po upokojitvi. Omogoča vam, da v aktivni dobi varčujete in si prihranke izplačujete po koncu delovne dobe, ko bodo vaši dohodki nižji.

  Z izplačevanjem prihrankov začnete, ko se upokojite, in nadaljujete do konca življenja. Renta je redni dohodek iz vaših prihrankov. Prilagodite jo svojim načrtom in jo porabite za stvari, ki vam pomenijo največ. 
 • Kako je urejeno varčevanje v dodatnem pokojninskem zavarovanju?
  Vsak varčevalec ima svoj osebni račun pri pokojninskem skladu, kamor nalaga poljubne zneske, lahko mesečno, lahko četrtletno, poletno ali letno. Dogovorjen znesek lahko mesečno prispeva tudi delodajalec. Osnovni dokument varčevanja je pokojninski načrt, ki ureja pravice in določa pogoje, vrste in postopek izplačila prihrankov. Pokojninski načrt pa izvaja pokojninski sklad, ki ga lahko upravlja zavarovalnica, pokojninska družba ali banka. 
   
 • Kakšni so stroški varčevanja?
  Tako kot ostale zavarovalnice, pokojninske družbe ali banke, tudi Modra za upravljanje z vašimi prihranki obračunava stroške, ki jih dovoljuje zakon. To so:
  • vstopni stroški, ki se obračunajo ob vsakem plačilu premije in znašajo do 3 %,​​​​​​​
  • provizija za upravljanje, ki se obračuna od čiste vrednosti sredstev sklada/podsklada in znaša 1 %,
  • ostali stroški (stroški izvajanja storitev banke skrbnice, ki se obračunajo od čiste vrednosti sredstev sklada/podsklada in znašajo, 0,015 %, transakcijski stroški nakupa in prodaje vrednostnih papirjev, stroški revizije). Obračunamo najnižje ostale stroške med ponudniki dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji.
 • Kako spremljam svoje prihranke?
  Za vsakega varčevalca vodimo osebni račun, z ločeno evidenco vplačil delodajalca (kolektivno varčevanje) in vplačil varčevalca (individualno varčevanje). Vsa zbrana sredstva  so vaša trajna last. Svoje varčevanje v dodatnem pokojninskem zavarovanju  (vplačila premij, stanje na osebnem računu, ustvarjen donos, pomembnejše podatke o poslovanju sklada) lahko na enostaven način spremljate v spletni storitvi e.Modra.si. 
   
 • Kako do prihrankov?
  Varčevanje se zaključi z dnevom upokojitve. Takrat se začne izplačevanje prihrankov v obliki rente. V primeru, da se vaši načrti za varčevanje ne izidejo, lahko prihranke dvignete predčasno.
 • Kaj se zgodi s prihranki v primeru smrti?
  Vsi prihranki so predmet dedovanja, kar pomeni, da v primeru najhujšega poskrbite tudi za finančno varnost vaših najbližjih. Ob vključitvi v dodatno pokojninsko zavarovanje ali kadarkoli kasneje, lahko določite upravičenca/upravičence za primer smrti s posebnim obrazcem in jih lahko tudi spremenite. Če upravičencev za primer smrti ne določite, preide pravica do enkratnega denarnega izplačila na dediče po pravnomočnem sklepu o dedovanju.
   
  Če varčujete v več pokojninskih skladih Modre ali različnih pokojninskih načrtih, upravičence za primer smrti določite za vsak sklad oziroma pokojninski načrt posebej.
   

   
 • Kako varno je varčevanje pri Modri?
  Zelo varno.
   
  Dodatno pokojninsko zavarovanje, kot vse pomembnejši del socialne varnosti, že samo po sebi sodi med varnejše oblike varčevanja na dolgi rok. Poslovanje Modre je pod strogim nadzorom Agencije za zavarovalni nadzor, poslovanje skladov pa mesečno nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev in banka skrbnica, ki tekoče spremlja vse transakcije in skrbi za pravilen izračun stanja na osebnih računih. Poslovanje skladov nadzirajo tudi odbori skladov, sestavljeni iz predstavnikov delodajalcev in predstavnikov zaposlenih.
   
  Hkrati pa je varčevanje prilagojeno starosti posameznega varčevalca in zagotavlja visoko varnost prihrankov v času pred upokojitvijo.
 • Kaj se zgodi s prihranki, če Modra zaide v težave?
  Nič posebnega, še vedno so prihranki vaši in na varnem.
   
  Pri Modri izvajamo dodatno pokojninsko zavarovanje v obliki v vzajemnih pokojninskih skladov, katerih pomembna značilnost je, da je premoženje sklada v izključni lasti varčevalcev in kot tako strogo ločeno od našega osnovnega premoženja ali drugih skladov, ki jih upravljamo. V skrajnem primeru prenehanja poslovanja Modre, bi pokojninski sklad prevzel drug izvajalec oz. banka skrbnica, varčevalci pa bi ohranili vse svoje prihranke in vse obstoječe pravice, opredeljene v pokojninskem načrtu sklada.
 • Davčna olajšava
 • Kakšno davčno olajšavo lahko dobim?
  Z varčevanjem v dodatnem pokojninskem zavarovanju ste upravičeni do posebne davčne olajšave. Vplačila v posameznem letu vam znižajo osnovo za odmero dohodnine in država vam del dohodnine vrne ali pa se vam zniža morebitno doplačilo dohodnine.
   
  Davčno olajšavo vam zagotavljajo vplačila do višine 24 % plačanih prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar predstavlja 5,844 % vaše bruto plače.
  Za tiste z višjimi plačami, je znesek olajšave omejen na največ 2.819,09 evrov letno.
   
  Če ste zaposleni v gospodarstvu, ima pravico do uveljavljanja davčne olajšave najprej delodajalec (kolektivno vplačane premije), vi pa uveljavite preostali del (individualno vplačane premije).
   
  Če ste zaposleni v javnem sektorju, pa lahko posebno davčno olajšavo izkoristite v celoti, ne glede na višino plačane premije vašega delodajalca.

   
 • Do kdaj lahko izkoristim davčno olajšavo?
  Skrajni rok, da si znižate dohodnino za tekoče leto, je zadnji delovni dan v decembru. Bodite pozorni in ne čakajte do zadnjega, če ni nujno. Če boste premijo plačali zadnji dan in izven delovnega časa plačilnega prometa, boste imeli priznano olajšavo v naslednjem letu. Denar mora pravočasno prispeti na računu Modre.
   
  Veliko ljudi čaka na zadnji mesec in visoko premijo vplača šele decembra. Kljub temu se davčna olajšava upošteva za vse premije, vplačane v celem letu. Decembrski proračun lahko razbremenite tako, da si uredite plačevanje mesečnih premij.

   
 • Ali moram o davčni olajšavi obvestiti FURS?
  Ne. Poročanje davčnemu organu (FURS) je naloga Modre.
  Vam pa vsako leto do 31. 1. Modra pripravi potrdilo o vplačanih premijah, ki so osnova za preverjanje pravilnosti informativnega izračuna dohodnine, ki vam ga pošlje FURS. Zato je vaša naloga le, da na prejetem informativnem izračunu dohodnine preverite pravilnost podatkov.

   
 • Skladi in podskladi
 • Kaj so skladi življenjskega cikla?
  Sklad življenjskega cikla Modre sestavljajo trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni. Podskladi imajo različne naložbene politike, ki se prilagajajo vaši starosti. Prihranki pa z vašo starostjo avtomatično prehajajo od dinamičnega do zajamčenega podsklada.

  Dinamični podsklad: za mlajše od 50 let, ki imajo do upokojitve še veliko časa, lahko tvegajo več in varčujejo v delnicah.

  Preudarni podsklad: za mlajše od 60 let, ki so nekoliko bližje upokojitvi, a še vedno dovolj daleč, da lahko zmerno tvegajo in varčujejo v delnicah in obveznicah.

  Zajamčeni podsklad: za starejše od 60 let, ki so tik pred upokojitvijo. Podsklad ima zajamčen donos in zagotavlja visoko varnost prihrankov.
 • Kakšna je prednost skladov življenjskega cikla?
  Največja prednost varčevanja v skladu življenjskega cikla je prilagajanje naložbene politike starosti posameznika; od tvegane k bolj varni. Mlajšim, ki imajo najdaljše obdobje do upokojitve, Modra prihranke investira večinoma v delnice. Ko se začenjajo bližati upokojitvi, se začne delež delnic zniževati, povečevati pa se začne delež bolj varnih naložb, kot so obveznice. Nekaj zadnjih let pred upokojitvijo pa se prihranki zaščitijo z vlaganjem v najbolj varne naložbe, hkrati pa ima varčevalec na vsa privarčevana sredstva zagotovljen zajamčen donos.

  Naložbena politika življenjskega cikla tako (z upoštevanjem ustreznih razmerij med donosom in tveganjem), zagotavlja višje donosnosti v času, ko je upokojitev še daleč, in visoko varnost prihrankov v času pred upokojitvijo.

   
 • Kdaj s prihranki v drug podsklad?
  Mehanizem pokojninskih skladov življenjskega cikla je enostaven. Ko dosežete mejno starost za prehod v manj tvegan podsklad, se vaša vplačila avtomatično preusmerijo. Modra ima pravico, da zbrana sredstva prenese v manj tvegan podsklad v treh letih, lahko pa to naredi v trenutku, ko s skrbnostjo strokovnjaka presodi, da je to za varčevalca najugodnejše. Enkrat letno lahko  sami brez stroškov zamenjate podsklad. Če ste starejši od 50 let, za vas veljajo določene starostne omejitve.
   
  Priporočamo, da varčujete v podskladu, ki je glede na starost za vas najprimernejši. Menjavo podsklada pa prepustite strokovnjakom Modre, ki znajo najbolje določiti najprimernejši čas menjave podsklada.
   
  Tisti, ki že varčujete pri Modri, se sami odločate za prehod v bolj tvegano naložbeno politiko. Novi pa se vključite v sklad glede na starost, razen če sami ne določite drugače in nam to sporočite po prejemu obvestila o vključitvi.
 • Individualno varčevanje
 • Kaj je individualno varčevanje?
  Individualno varčevanje pomeni vaša lastna vplačila v pokojninski sklad.

  Sami določite, kako boste varčevali v dodatnem pokojninskem zavarovanju. Višino vplačil lahko kadarkoli spremenite. Brez stroškov lahko varčevanje začasno prekinete in ponovno začnete, ko vam finance to omogočajo.

   
 • Kakšno višino premije naj plačujem?
  Vplačate toliko, kot vam dopušča proračun. Z vplačevanjem lahko kadarkoli prekinete ali znižate višino vplačil, če vam življenjska situacija v določenem trenutku prekriža varčevalne načrte. Varčevanje se prilagaja vam.
   
  Priporočamo premijo v višini zneska davčne olajšave ( 5,844 % bruto plače oziroma 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, letno pa največ 2.819,09 evrov).
   
  Če varčujete v službi (premije vam vplačuje delodajalec), ima pravico do uveljavljanja davčne olajšave najprej delodajalec (kolektivno vplačane premije), vi pa uveljavite preostali del (individualno vplačane premije).

   
 • Kolektivno varčevanje
 • Kaj je kolektivno varčevanje?
  Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je kolektivno varčevanje, ki ga za svoje zaposlene uredi delodajalec ali samostojni podjetnik in v pokojninski sklad mesečno (lahko tudi letno, polletno ali četrtletno) vplačuje dogovorjen znesek. Varčevanje traja do dne, ko se zaposleni upokojijo, po tem pa se začne izplačevanje prihrankov. Za vključevanje in obveščanje zaposlenih poskrbimo mi, enostaven sistem plačevanja pa ne poveča dela vaših strokovnih služb.
 • Kakšen je postopek sklenitve?
  Enostaven in učinkovit s pomočjo Modre.
   
  Modra predstavi in svetuje vodstvu podjetja pri oblikovanju kolektivnega varčevanja za zaposlene ter pripravi vse potrebne dokumente za sklenitev. Po podpisu pogodbe Modra delodajalcu omogoči enostavno in varno elektronsko izmenjavo podatkov o zaposlenih in mesečni premiji.
   
  Zaposleni v gospodarstvu ste vključeni z dnem sklenitve pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta oziroma z dnem nastopa dela, vsi pod enakimi pogoji. Zaposleni, ki si ne želi vključitve, o tem delodajalcu poda pisno izjavo. Delodajalec lahko omeji pravico do vključitve za tiste, ki so pri njem zaposleni manj kot eno leto.

  Zaposleni v javnem sektorju ste v pokojninski sklad javnih uslužbencev vključeni avtomatično, na podlagi posebnega zakona in kolektivne pogodbe od avgusta 2003 dalje oziroma z dnem nastopa dela.
   
  Na domači naslov boste dobili obvestilo o vključitvi, ki velja kot pogodba z Modro in kodo za vstop v
  e.modra.si, kjer lahko spremljate in urejate svoje varčevanje.
   
 • Kdo določi premijo, ki mi jo plačuje delodajalec?
  Kakšno bo mesečno vplačilo v kolektivno varčevanje je stvar dogovora med delodajalcem in zaposlenimi oziroma njihovimi predstavniki (reprezentativni sindikat pri delodajalcu, svet delavcev, zbor delavcev). Dogovor je zapisan v pogodbi o financiranju pokojninskega načrta.
   
  Pri določitvi višine premije se upošteva:
  • minimalna mesečna premija, določena z zakonom, trenutno znaša 26,35 evrov (316,20 evrov letno),
  • najvišji znesek, do katerega se uveljavlja davčna olajšava, znaša 5,844 % posameznikove bruto plače oziroma 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, letno pa največ 2.819,09 evrov.
  Višina premije za zaposlene v javnem sektorju je stvar dogovora med državo in sindikati javnega sektorja in se periodično usklajuje. Aktualna višina premije za javne uslužbence
 • Kaj se zgodi, če menjam ali izgubim službo?
  Privarčevana sredstva se še naprej plemenitijo na vašem osebnem računu, tudi če ni novih vplačil. Varčevanje vam miruje in se zaključi z dnevom upokojitve. Če novi delodajalec ne omogoča varčevanja, lahko premije pri Modri vplačujete sami (individualno varčevanje). Vse prihranke ob upokojitvi lahko pri Modri združite in izberete rento  ki najbolj ustreza vašemu življenjskemu slogu.
   
 • Upokojitev, rente in izplačila prihrankov
 • Kaj moram storiti ob upokojitvi?
  Pravico do pokojninske rente pridobite z dnem, ko se upokojite. Izplačila trajajo do konca življenja.
   
  1. Delodajalec ali vi sami Modri pošljete obvestilo o upokojitvi.
  2. Modra vas obvesti o možnih načinih črpanja prihrankov -višina rente je odvisna od zneska, ki ste ga privarčevali.
  3. Izberete rento, prilagojeno svojim načrtom in predložite dokazilo o upokojitvi.
  4. Podpišete našo ponudbo in jo čim prej vrnete nazaj.
  5. V naslednjem mesecu prejmete polico in 10. delovni dan v mesecu tudi prvo nakazilo.
  6. Renta je redni dohodek iz vaših prihrankov, ki ga dobivate do konca življenja.
 • Ali lahko prenesem prihranke, če sem varčeval tudi drugje?
  Če ste v skladu dodatnega pokojninskega zavarovanja varčevali pri različnih izvajalcih, lahko vse prihranke združite in pri Modri izberete rento iz vseh zbranih sredstev. Za prenos sredstev  izpolnite in podpišite zahtevek za prenos . Vse ostale postopke vam uredimo mi.
   
 • Ali je renta obdavčena?
  Renta je obdavčena, vendar ne v celoti. Obdavčena je le polovica izplačane rente, pri čemer se pri posameznem izplačilu rente, ki je nižje od 160 €, akontacija dohodnine ne plačuje. Višino letne dohodnine odmeri FURS z Odločbo o odmeri dohodnine za posamezno koledarsko leto, z upoštevanjem vseh prejemkov ter plačanih akontacij dohodnine v posameznem letu. Pri rentah, višjih od 160 evrov, se od polovice zneska ob vsakem izplačilu odvede 25 % akontacija dohodnine.
   
  Če prejemnik rente oceni, da bo glede na njegove ostale prihodke akontacija dohodnine previsoka, lahko uveljavi znižano stopnjo akontacije v višini 16 %.
  Obrazec za uveljavljanje znižane stopnje akontacije mora prejemnik vsako leto poslati na FURS in Modri zavarovalnici.
   
  Ker so pri večini skupni prihodki po upokojitvi nižji in poleg rente prejemajo le pokojnino ZPIZ, je obdavčitev rente ustrezno nižja (v povprečju med 2 in 8 %).

   
 • Ali moram FURS poročati o izplačilih rente?
  Ne. Poročanje FURS je naloga Modre.
   
  Do konca januarja vsakega leta Modra prejemnikom rente pošlje povzetek obračuna prejemkov, izplačanih v preteklem koledarskem letu. O izplačilih rent ter obračunani akontaciji dohodnine obvesti tudi FURS. Zato ob prejemu informativnega izračuna dohodnine preverite le, ali se vsi podatki ujemajo in je odmera dohodnine pravilna.
 • Ali je možno izplačilo prihrankov v enkratnem znesku?
  Izplačilo privarčevanih sredstev v enkratnem znesku je možno pod naslednjimi pogoji:
  • ob upokojitvi, če ste z vplačili vašega delodajalca privarčevali manj kot 5.120 evrov,
  • kadarkoli za vsa sredstva, ki ste jih privarčevali sami z lastnimi vplačili.
  Zaposleni v gospodarstvu pa lahko izplačilo privarčevanih sredstev v enkratnem znesku zahtevate tudi za sredstva, ki ste jih privarčevali s pomočjo vplačil delodajalca do 31. 12. 2012 in ob pogoju, da je od vključitve v dodatno pokojninsko zavarovanje preteklo vsaj 10 let.
 • Kakšni so stroški izplačila v enkratnem znesku?
  Izplačilo prihrankov v enkratnem znesku (tudi v primeru smrti varčevalca) predstavlja izredno prenehanje varčevanja in kot tako ni skladno z nameni ter davčnimi spodbudami dodatnega pokojninskega zavarovanja.

  Ker je bila pri vplačilu premij priznana davčna olajšava, se pri izrednem prenehanju z izplačilom v enkratnem znesku obračuna akontacija dohodnine po stopnji 25 %. Pri izplačilu upravičencem/dedičem je to dokončna davčna obveznost, pri ostalih izplačilih pa sledi še letni poračun dohodnine po Odločbi FURS.

   
  Izplačilo v enkratnem znesku pa lahko začasno vpliva tudi na višino morebitnih socialnih transferjev (znižano plačilo vrtca, otroški dodatki ipd.), zato vam svetujemo, da se pred odločitvijo pozanimate o vseh davčnih posledicah.
   
  Če dvignete sredstva prej kot 10 let po vključitvi v zavarovanje, se obračuna še 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov.
   
  Poleg obdavčitev se ob izrednem prenehanju varčevanja od odkupne vrednosti sredstev obračunajo tudi izstopni stroški v višini do 1 %.
 • Dedovanje
 • Ali se prihranki dedujejo?
  Ločimo prihranke v času varčevanja in v času izplačevanja rente.
  Sredstva na osebnem računu pri Modri so last varčevalca, zato lahko ta določi upravičenca za primer smrti. V primeru njegove smrti pred upokojitvijo, ta sredstva pripadajo njegovemu upravičencu/upravičencem ali dedičem, če upravičenci niso bili določeni.
   
  Modra na podlagi prejetega zahtevka upravičencu izplača pripadajoče enkratno denarno izplačilo v višini odkupne vrednosti sredstev umrlega varčevalca. Če varčevalec ni določil upravičenca za primer smrti, preide pravica do enkratnega denarnega izplačila na njegove dediče po pravnomočnem sklepu o dedovanju, ki ga dedič skupaj z zahtevkom za izplačilo predloži Modri.

  Tudi v času izplačevanja se renta za določeno obdobje lahko deduje. Pred začetkom izplačevanja varčevalec sam izbere zanj najugodnejšo obliko izplačevanja rente ter ob izbiri določenih vrst rent določi upravičenca za primer smrti. 

   
 • Ali se tudi renta deduje?
  Da, tudi renta se deduje ali izplačuje upravičencem, če tako želite. Ob upokojitvi lahko izberete tudi rento z dedovanjem oziroma rento z zajamčeno dobo izplačevanja. Zajamčena doba izplačevanja pomeni, da se v primeru smrti prejemnika rente pred iztekom zajamčenega obdobja izplačevanja, renta do konca tega obdobja izplačuje njegovemu izbranemu upravičencu oz. njegovemu dediču, če prejemnik upravičenca ne določi. Število let zajamčene dobe izplačevanja izbere prejemnik sam. Zajamčeno obdobje lahko znaša med od 1 leta do 20 let. Če prejemnik rente preživi izbrano zajamčeno obdobje, se mu renta izplačuje do konca življenja.
   
  Prejemnik rente upravičence za primer smrti  določi ob sklenitvi rentnega zavarovanja in lahko kadarkoli zamenja/spremeni tako, da Modri posreduje nov
  obrazec za določitev upravičencev za primer smrti.
 • Kdaj lahko določim in ali lahko spremenim upravičence?
  Ob vključitvi v dodatno pokojninsko zavarovanje ali kadarkoli kasneje, varčevalec lahko določi upravičenca/upravičence za primer smrti s posebnim obrazcem.

  Varčevalec, ki varčuje v več pokojninskih skladih Modre ali različnih pokojninskih načrtih, upravičence za primer smrti določa za vsak sklad oziroma pokojninski načrt posebej.

   
  Varčevalec lahko upravičence za primer smrti kadarkoli zamenja/spremeni tako, da Modri posreduje nov obrazec za določitev upravičencev za primer smrti.