Poslovalnica Modre tudi za osebne obiske ponovno odpira svoja vrata, ob upoštevanju nekaterih ukrepov.

Obvestilo o izvedbi pripojitve sklada KVPS k zajamčenemu podskladu MKPS

Datum objave: 18. 11. 2019

Na podlagi določil 285. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje v povezavi s 321. členom ZPIZ-2 Modra zavarovalnica, d. d. obvešča javnost, da je dne 18. 11. 2019 izvedla pripojitev prenosnega sklada Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS) k prevzemnemu skladu Modri zajamčeni podsklad (MZP), podsklad Modrega krovnega pokojninskega sklada (MKPS).

Vse enote premoženja sklada KVPS so se po menjalnem razmerju zamenjale za enote premoženja Modrega zajamčenega podsklada (MZP), podsklada Modrega krovnega pokojninskega sklada (MKPS).

Izvedbo pripojitve je skladno z določili 280. člena ZISDU-3 pregledal revizor revizijske družbe Deloitte revizija d. o. o., Dunajska cesta 165, Ljubljana. V poročilu revizor ugotavlja, da je skupna vrednost vseh enot premoženja prevzemnega sklada, ki jih je po opravljenem postopku prenosa prejel posamezni član, najmanj enaka skupni vrednosti vseh enot prenosnega sklada, katerih imetnik je bil isti član pred tem postopkom, da je način vrednotenja sredstev in obveznosti skladen z določili zakona, z upoštevanjem načela nespremenjenega premoženjskega stanja, da je metodologija za izračun menjalnega razmerja skladna z določili zakona, dejansko izračunano menjalno razmerje pa pravilno.

Pripojitev ni vplivala na vrednost prihrankov članov KVPS, njihova vrednost v evrih pred pripojitvijo je enaka vrednosti po izvedenem postopku pripojitve.

Pravice članov prenosnega sklada pred pripojitvijo in po njej se ne razlikujejo. Zajamčena vrednost se po izvedbi pripojitve ni spremenila in je enaka višini zajamčene vrednosti sredstev člana v prenosnem skladu.

Podrobnejše informacije in dostop do osebnega portala

Člani lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu Modre zavarovalnice, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, na telefonski številki 080 2345 ali preko e-pošte info@modra.si.

Vse informacije in pojasnila so varčevalcem na voljo tudi na e.Modra (spletni vpogled v pokojninski račun pri Modri).