Prenos sredstev med podskladi

Kako na vrednost sredstev, ki se prenašajo med skladi, vpliva gibanje na finančnih trgih?

Predpostavimo, da ste sredi decembra 2020 poslali popoln zahtevek za prenos sredstev iz denimo Modrega dinamičnega podsklada (MDP) v Modri preudarni podsklad (MPP). Predpostavimo tudi, da imate 1.000,0000 točk podsklada MDP. Iz podatkov na spletni strani je razvidno, da je VEP dinamičnega podsklada (MDP) konec decembra 2020 znašal 13,9085 evra. Odkupna vrednost v našem primeru znaša torej 13.908,50 evra (zmnožek vašega števila točk podsklada MDP in VEP podsklada MDP na obračunski dan).

V januarju 2021 upravljavec ta sredstva prenese v preudarni podsklad (MPP). Iz podatkov, dostopnih na zgoraj navedeni povezavi je razvidno, da je VEP podsklada MPP konec januarja 2021 znašal 12,5879 evra. Na tej podlagi izračunano vaše novo število točk sklada MPP znaša 1.104,9103 (količnik med odkupno vrednostjo na podskladu MDP in VEP podsklada MPP na obračunski dan/konverzijo vplačil v enote premoženja podsklada).

Iz zgoraj opisanega primera izhajata dva pomembna zaključka:

1. zneska vašega končnega stanja oziroma tako imenovane odkupne vrednosti na podskladu MDP (podsklad, s katerega so se sredstva prenesla) in začetnega stanja na podskladu MPP (podsklad, na katerega so se sredstva prenesla) sta enaka;

2. podlaga za izračun odkupne vrednosti na podskladu MDP (podsklad, s katerega so se sredstva prenesla) je bil njegov VEP konec decembra 2020 (ta odraža stanje na finančnih trgih konec decembra 2020), podlaga za izračun števila točk podsklada MPP (podsklad, na katerega so se sredstva prenesla) pa njegov VEP konec januarja 2021 (ta odraža stanje na finančnih trgih konec januarja 2021).

Odgovor na vprašanje, kako na vrednost sredstev, ki se prenašajo med podskladi, vpliva gibanje na finančnih trgih v času prenosa je: ne vpliva. Odkupna vrednost, ki se bo konvertirala, se denimo v primeru negativnih gibanj na finančnih trgih v januarju 2021 ne zmanjša. Analogno velja tudi v primeru pozitivnih gibanj (odkupna vrednost se ne poveča). V žargonu pravimo, da sredstva na konverzijo čakajo na tako imenovani postavki dodatnih likvidnih sredstev podsklada, v katerega so vplačana.

Prenos na zahtevo ali avtopilot

Prenos med podskladi se izvaja bodisi na zahtevo člana, bodisi zaradi mehanizma sklada življenjskega cikla; vplačila člana, ki doseže mejno starost prehoda v manj tvegan podsklad, se z naslednjim mesecem avtomatično preusmerijo v manj tvegan podsklad. Za vsa že zbrana sredstva (od začetka vključitve v pokojninski sklad do dopolnitve mejne starosti), pa ima upravljavec pravico, da zbrana sredstva prenese v manj tvegan podsklad v treh letih. Lahko pa to naredi v trenutku, ko s skrbnostjo strokovnjaka presodi, da je to za člana najugodnejše. Glede trenutka prenosa sredstev se član lahko opredeli tudi sam.

Presojo o menjavi podsklada je bolje prepustiti strokovnjakom.

Postopek odločanja

Modra ima izdelan postopek odločanja, kdaj prenaša sredstva znotraj triletnega prehodnega obdobja. Dokler se v Sloveniji upokojujemo še razmeroma mladi tj. dokler povprečna upokojitvena starost ne preseže 63 let, večino prenosov opravimo takoj po dopolnitvi mejne starosti. Izjeme veljajo le v primerih visokih padcev vrednosti na kapitalskih trgih. Takrat lahko prehod nekoliko odložimo. Glede trenutka prenosa sredstev se varčevalec lahko opredeli tudi sam, če pravočasno, to je pred dopolnitvijo mejne starosti, izpolni ustrezno izjavo. Vendar kaj takega priporočamo kvečjemu poučenim vlagateljev, ki se dobro spoznajo na kapitalske trge, poznajo svojo naklonjenost tveganju in znajo oceniti, kako moteča bi zanje bila izguba dela vrednosti privarčevanih sredstev.

Menjavo podsklada na zahtevo priporočamo le dobro poučenim vlagateljem.

V pokojninskih skladih varčujte skladno s svojo starostjo

Vsekakor pa vsem članom pokojninskih skladov priporočamo, da varčujejo v skladu s svojo starostjo tj. da premijo vplačujejo v podsklad, ki ustreza njihovi starosti. Tisti, ki v pokojninskih skladih varčujete dlje časa (preden so bili uvedeni skladi življenjskega cikla -v letu 2015 za gospodarski sektor in v letu 2017 za javni sektor), se morate glede na svojo starost sami odločiti za prehod v bolj tvegano naložbeno politiko. Novo zaposlene pa vključimo v podsklad glede na starost, razen če sami ne določijo drugače.

Če imate privarčevana sredstva tudi v manj tveganih podskladih, je verjetno smiselno, da tudi del teh sredstev prenesete v ustreznejši podsklad, ker bo tako končni izkupiček varčevanja pričakovano najvišji. Sam sistem naložbene politike življenjskega, opredeljen z ZPIZ-2, je že tako ali tako zelo konservativen in ne omogoča, da bi kdorkoli varčeval bolj tvegano, kot bi bilo to primerno za povprečnega varčevalca na osnovi njegove starosti.

Lahko pa tveganje tudi razpršite na način, da do sedaj privarčevana sredstva ohranite v zajamčenem podskladu, tekoča vplačila pa preusmerite v podsklad, primernem vaši starosti (v dinamičnega, še ste mlajši od 50 let oziroma preudarnega, če ste starejši od 50 let in mlajši od 60 let). V dinamičnem in preudarnem podskladu namreč celotno naložbeno tveganje prevzema član sam. Zajamčeni donos zagotavlja zgolj zajamčeni podsklad.