Informativni izračuni

Informativni izračun dodatne pokojnine
10 €
0 €
65 let
1 let
1 let

Če boste varčevali v Skladu življenjskega cikla, boste po upokojitvi prejemali:

v obdobju let, nato

do konca življenja.

Premalo zbranih sredstev.

Sklenitev

Izračun je trenutno nedosegljiv.

Pojasnilo o izračunu: Višina dodatne pokojnine je odvisna od starosti zavarovanca ob začetku izplačevanja dodatne pokojnine, veljavnih tablic umrljivosti in višine sredstev zbranih na osebnem računu in je informativne narave. Dejanska višina dodatne pokojnine bo izračunana po pogojih, veljavnih na dan uveljavljanja pravice zavarovanca do dodatne pokojnine. Pri izračunu je upoštevana veljavna davčna zakonodaja.

Vsi izračuni predvidenih donosnosti skladov in privarčevanih zneskov so informativni. Ne predstavljajo nikakršne obljube donosnosti za v prihodnje.

Za morebitne napake in odstopanja pri izračunu ne odgovarjamo. Najvišja mesečna premija, upravičena do davčne olajšave, znaša 5,844 % bruto plače posameznika oziroma na leto največ 2.819,09 EUR.

Informativni izračun predstavlja informacijo o predvideni višini dodatne pokojnine na podlagi določenih predpostavk:

  • višina premije je enaka neto premiji (vstopni stroški so odšteti);
  • informativni izračun ne upošteva rasti plač in premij;
  • donos je pripisan mesečno;
  • Informativni izračun privarčevanih sredstev je narejen na predpostavki, da je letni donos v dinamičnem podskladu 6,7 %, v preudarnem podskladu 5,9 % in v zajamčenem podskladu 3,4 %.

Izračunana višina dodatne pokojnine predstavlja bruto znesek (pred davki). V skladu z Zakonom o dohodnini se ob izplačilu dodatne pokojnine obračuna akontacija dohodnine. V davčno osnovo se všteva le 50 % odmerjene višine dodatne pokojnine. Zavarovana oseba se lahko odloči, da se ji ob izplačilu obračunava akontacija dohodnine po znižani stopnji (16 %), o čemer mora obvestiti davčni organ in izplačevalca dodatne pokojnine.

Informativni izračun ni zavezujoč in ne predstavlja jamstva Modre zavarovalnice. Modra zavarovalnica ne prevzema odgovornosti za morebitne napake ali nerazumevanja izračuna.

Kje ste trenutno zaposleni?
Mesečno
Letno
Vaša trenutna bruto plača
Premija delodajalca
Davčna olajšava za zaposlene v javnem sektorju ni odvisna od vplačil delodajalca.
Individualna premija
Najvišja možna premija (5,844 % bruto plače)
Koliko ste stari?
Vašo starost potrebujemo, da lahko sredstva vplačamo v pravilni podsklad.
Do polne davčne olajšave lahko letos vplačate še
0,00 €
Ob polni davčni olajšavi boste pri odmeri dohodnine prihranili
0,00 €

Projekcija je informativna.

Pri izračunu je upoštevana veljavna davčna zakonodaja za leto 2019, bruto plača, splošna davčna olajšava, stopnja obveznih prispevkov 22,1 % in olajšava za dodatno pokojninsko zavarovanje.

Višina davčne olajšave je omejena na največ 24 odstotkov obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (5,844 odstotka bruto plače posameznika), vendar na največ 2.819,09 EUR letno.

Izračun je informativen. Modra zavarovalnica ne prevzema odgovornosti za morebitne napake ali nerazumevanja izračuna.

Informativni izračun izplačila odkupne vrednosti v enkratnem znesku
Mesečna bruto plača
Privarčevani znesek
Izračunaj
Od , ki ste jih privarčevali, boste prejeli le !

Izredni izstopni strošek
(1 % od privarčevanega zneska sredstev):

Akontacija dohodnine, ki jo v imenu in za račun člana obračuna in plača Modra zavarovalnica.
(25 % od privarčevanega zneska sredstev):

Doplačilo dohodnine v primeru
izrednega dviga sredstev:

Vračilo dohodnine v primeru izrednega dviga sredstev:

Skupaj stroški (dohodnina in izstopni stroški):

Ocena dejanskega izplačila po vseh odtegljajih:

Pojasnilo o izračunu: Izračun, ki je informativne narave in je približek ocene obdavčitve, temelji na podatkih za odmero dohodnine v letu 2019. Upoštevan je izstopni strošek v višini 1 % (o. p. v skladu javnih uslužbencev izstopnih stroškov ni), akontacija dohodnine v višini 25 % in dohodninski razred na podlagi veljavne dohodninske lestvice v letu 2019. Izračun izhaja iz predpostavke, da sta plača in enkratni dvig sredstev iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja edini obdavčljivi vir v letu. Za dvige sredstev, ki bodo izvršeni v letu 2019, bodo odmere dohodnin obračunane v letu 2020. Upoštevanih je 12 mesečnih plač, splošna davčna olajšava, ter stopnja obveznih prispevkov 22,1 %.


Izplačilo privarčevanih sredstev v enkratnem znesku je možno pod naslednjimi pogoji:

  • ob upokojitvi, če ste z vplačili vašega delodajalca privarčevali manj kot 5.000 evrov,
  • kadarkoli za vsa sredstva, ki ste jih privarčevali sami z lastnimi vplačili in
  • kadarkoli za sredstva, ki ste jih privarčevali s pomočjo vplačil delodajalca do 31. 12. 2012 in ob pogoju, da je od vključitve v dodatno pokojninsko zavarovanje preteklo 10 let.