Javni poziv zavarovancem Modre zavarovalnice (z izjemo zavarovancev KPSJU) k posredovanju prijav kandidatov za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice

Na podlagi Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (Ur. list RS, št. 79/2010, 26/2011 in 105/12 – ZSDH v nadaljevanju: ZPKDPIZ) in 10. člena statuta Modre zavarovalnice, d. d. (v nadaljevanju Modre zavarovalnice), odbor Modrega krovnega pokojninskega sklada (v nadaljevanju odbor MKPS), objavlja javni poziv zavarovancem Modre zavarovalnice (z izjemo zavarovancev KPSJU) k posredovanju prijav kandidatov za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice.

Skladno z Zakonom o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (Ur. list RS, št. 79/2010 in 26/2011, 105/2012-ZSDH, v nadaljevanju: ZPKDPIZ) se polovica članov nadzornega sveta zavarovalnice imenuje na predlog zavarovancev zavarovalnice, pri čemer ZPKDPIZ določa, da se način imenovanja te polovice članov nadzornega sveta določi v statutu Modre zavarovalnice. Statut Modre zavarovalnice je na podlagi navedenega zakonskega pooblastila v 10. členu določil, da se en član predlaga v imenu zavarovancev zavarovalnice, ki hkrati niso tudi zavarovanci sklada za javne uslužbence (v nadaljevanju KPSJU).

Zato odbor MKPS v skladu z zakonskimi pogoji in kriteriji za imenovanje članov organov nadzora v Modri zavarovalnici objavlja javni poziv, s katerim poziva vse zavarovance Modre zavarovalnice, z izjemo zavarovancev KPSJU, da pošljejo prijave kandidatov za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice. Izmed prejetih kandidatur bo pristojni organ izbral enega kandidata in predlog za njegovo imenovanje posredoval nadzornemu svetu Modre zavarovalnice, ki ga bo v skladu z zakonom vključil v predlog sklepa za skupščino.

Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določata zakon, ki ureja gospodarske družbe in zakon, ki ureja zavarovalništvo. Kandidate se bo presojalo tudi skladno s Politiko zagotavljanja sposobnosti in primernosti članov uprave, nadzornega sveta in nosilcev ključnih funkcij.

H kandidaturi za člana nadzornega sveta je treba predložiti:
• vprašalnik AZN CV – Priloga 1;
• izjavo kandidata, da izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za imenovanje za člana Nadzornega sveta Modre zavarovalnice, in da soglaša s kandidaturo za člana nadzornega sveta – Priloga 2;
• izjavo kandidata o privolitvi v obdelavo in uporabo osebnih podatkov v procesu akreditacije in nominacije za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice – Priloga 3;
• izjava o neodvisnosti in o odsotnosti konflikta interesov člana (oziroma potencialnega kandidata za člana nadzornega sveta) – Priloga 4;
• izpiske/potrdila iz kazenske evidence in drugih uradnih evidenc, ki izkazujejo osebno integriteto člana;
• potrdilo pristojnega sodišča, da se kandidat ne nahaja v postopku osebnega stečaja;
• dokazila, ali je bilo članu kdaj zavrnjeno ali odvzeto dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave, ali je bil izključen iz članstva v strokovnem ali stanovskem združenju ali mu je pristojni organ prepovedal opravljanje dejavnosti ali poklica;
• dokazila o pridobljenih licencah in strokovnih nazivih;
• rezultate morebitnega psihometričnega diagnosticiranja;
• druga dokazila, potrebna za izdelavo predloga ocene o sposobnosti in primernosti.

Vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice, so navedeni v Prilogi 6.

Predlagatelji predloge kandidatur z življenjepisom in prilogami vložijo na naslov: Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Kandidatura za člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice, predstavnika zavarovancev – NE ODPIRAJ«, najpozneje do 13.3. 2020 do 14.00 ure.

Modra zavarovalnica bo prispele predloge kandidatur posredovala odboru MKPS v nadaljnji postopek. Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo brezpogojno varovala ter ravnala z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 – ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A, 67/2007).

Izbrani kandidat, ki ga bo pristojni organ izbral in posredoval predlog za njegovo imenovanje za člana nadzornega sveta, nadzornemu svetu Modre zavarovalnice, bo o tem pisno obveščen. V tem postopku ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Navodilo za izpolnjevanje izjav o neodvisnosti člana oziroma kandidata za člana nadzornega sveta