Za obisk kontaktnega centra potrebno izpolnjevanje PCT pogoja.

Upravljanje pokojninskega sklada javnih uslužbencev

Obvestilo o spremembah

Z današnjim dnem (19. 5. 2021) stopijo v veljavo spremembe in dopolnitve pokojninskega načrta, pravil upravljanja KPSJU in izjave o naložbeni politiki podskladov KPSJU, ki so usklajeni z zadnjimi spremembami ZPIZ-2.

Pokojninski načrt

Spremembe pokojninskega načrta se nanašajo na obveščanje varčevalcev ob vključitvi v dodatno pokojninsko zavarovanje ter vključitev posameznika v posamezen podsklad krovnega pokojninskega sklada.

Varčevanje prilagojeno starosti posameznika

Modra javnega uslužbenca, po prejemu prijave delodajalca, vključi v podsklad, ustrezen njegovi starostni skupini. Hkrati z obvestilom o vključitvi ga obvesti tudi o možnosti izbire med posameznimi podskladi z različnimi naložbenimi politikami. Enkrat letno lahko posameznik izbere drug podsklad, ki ustreza njegovi starostni skupini.

Naložbena politika življenjskega cikla se pri investiranju prihrankov samodejno prilagaja starosti varčevalca.

Naložbena politika življenjskega cikla se pri investiranju prihrankov samodejno prilagaja starosti – od bolj dinamičnih naložb za mlajše od 50 let, uravnoteženih naložb za starejše od 50 in mlajše od 60 let, do manj tveganih naložb z zajamčenim donosom v zadnjih letih pred upokojitvijo.

Pravila upravljanja

Pravila upravljanja KPSJU (podrobnejša pravila) so spremenjena v poglavju, ki ureja skupna naložbena pravila.

Investiranje skladno z ESG kriteriji

Pri investiranju sredstev v okviru pravil varnega in skrbnega poslovanja se v razumni meri upoštevajo tudi dolgoročni učinki naložb na okoljske in socialne dejavnike ter dejavnike upravljanja družb (ESG kriteriji).

Pri investiranju upoštevamo dolgoročne učinke naložb na okoljske in socialne dejavnike ter dejavnike upravljanja družb.

V poglavju o obveščanju članov se s spremembami zagotavlja boljša obveščenost o bistvenih podatkih o skladu in upravljavcu sklada, spremenjeno je določilo, ki ureja avtomatični prenos sredstev med podskladi in dodan postopek, ki ureja morebitne primere napak pri izračunu čiste vrednosti sredstev (ČVS).

Naložbe v tvegani kapital

Dodatna sprememba v naložbeni politiki se nanaša na z zakonom drugače definirano dopustnost naložb v tvegani kapital, z investiranjem v naložbe, ki jih izda in za katere jamči EIB ter v nekatere specifične sklade, ki jih opredeljuje evropska zakonodaja: enote evropskih dolgoročnih investicijskih skladov (ELTIF), evropskih skladov za socialno podjetništvo (EuSEF) in evropskih skladov tveganega kapitala (EuVECA).

Naložbena omejitev za tvegani kapital pa se je iz 1 % dvignila na 5 % sredstev podsklada. Navedena sprememba ima lahko pozitiven vpliv na donosnost podsklada. Navedeni skladi tveganega kapitala sicer predstavljajo višje tveganje, a tudi višjo pričakovano donosnost.

Izjava o naložbeni politiki

Spremembe izjav o naložbeni politiki podskladov so usklajene s spremembami pravil upravljanja.
Izjave: Dinamični podsklad     Preudarni podsklad     Zajamčeni podsklad

Opredeljeno je upoštevanje okoljskih in socialnih dejavnikov ter dejavnikov upravljanja družb pri investiranju sredstev sklada.

Pri investiranju se bo Modra izogibala naložbam v panoge (delnice in podjetniške obveznice) proizvodnje ali prodaje orožja in streliva, proizvodnje ali prodaje tobaka in tobačnih izdelkov, iger na srečo, proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv ter informacijske tehnologije, ki podpira navedene panoge.

Prav tako se bo izogibala naložbam v državne obveznice z visokim korupcijskim tveganjem.

Pri naložbah v alternativne investicijske sklade bodo imeli prednost skladi, ki imajo vzpostavljene vsaj minimalne standarde presoje okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj.

Pri upravljanju premoženja javnih uslužbencev ravnamo v skladu s pravili skrbnega in varnega poslovanja. Skrbimo, da se sredstva investirajo v dolgoročno korist varčevalcev. Predvsem pa skrbimo, da so prihranki varni, doseženi donosi pa dolgoročno stabilni in zanesljivi.