Kako v Modri zagotavljamo nemoteno izvajanje storitev tudi v času izrednih razmer

V zadnjem obdobju smo bili poleg zdravstvene epidemije na žalost priča tudi številnim naravnim nesrečam, predvsem potresom, ki so verjetno pri nekaterih sprožila tudi vprašanje o zmožnosti izvajanja storitev podjetij v primeru nastopa hujših naravnih in drugih katastrof. V Modri imamo tudi za tovrstne primere izdelan načrt z ukrepi, ki zagotavljajo nemoteno poslovanje.

Vzpostavljen proces upravljanja neprekinjenega poslovanja Modri zagotavlja, da lahko svoje poslovanje nemoteno izvaja tudi v času trajanja izrednih razmer oziroma ob večjih izpadih poslovnih resursov. V primeru potresa, požara, poplave oziroma drugih naravnih nesreč večjih razsežnosti, ki bi onemogočala uporabo poslovnih prostorov družbe, bi lahko svoje poslovanje v celoti izvajali iz oddaljene lokacije.

Vzpostavljen proces upravljanja neprekinjenega poslovanja Modri zagotavlja, da lahko svoje poslovanje nemoteno izvaja tudi v času trajanja izrednih razmer oziroma ob večjih izpadih poslovnih resursov.

Rezervni podatkovni center

Modra ima pri pogodbenem izvajalcu najet rezervni podatkovni center, ki se nahaja na več kot 100 kilometrov oddaljeni lokaciji in služi za dnevno varnostno kopiranje poslovnih podatkov. V primeru izpada primarnih strežnikov se v roku nekaj ur vzpostavi povezava do rezervnega podatkovnega centra, ki zaposlencem in zavarovancem omogoča nemoten dostop do poslovnih storitev. Vsi zaposlenci imajo vzpostavljene tehnične in druge pogoje za opravljanje dela na domu, kar je z namenom zmanjšanja tveganja z okužbo Covid-19 od marca 2020 dalje tudi običajna praksa izvajanja dela.

V primeru izpada večjega števila zaposlencev zaradi epidemije, pandemije oziroma drugih nepredvidenih okoliščin se aktivira shema nadomeščanja posameznih zaposlenih. V poslovnem objektu je zagotovljeno neprekinjeno napajanje z električno energijo, sprejete pa imamo tudi vse ukrepe v primeru izpada internetne povezave in telefonskega omrežja.

Načrt obnove poslovanja in redna testiranja ukrepov

Zmožnost zagotavljanja neprekinjenega izvajanja poslovnih procesov se zagotavlja z rednim posodabljanjem sistema neprekinjenega poslovanja, predvsem načrtov obnove poslovanja, ki opredeljujejo postopke obnove vseh vrst resursov v času njihovega izpada. Letno se izvede več testiranj ukrepov, predvsem s simuliranjem izpada posameznih vrst resursov.

Ob pojavu izrednih razmer večjih razsežnosti vodstvo zavarovalnice aktivira krizni načrt ter ustanovi posebno koordinacijsko skupino, ki poskrbi za izvedbo vseh potrebnih sistemskih ukrepov. Velik poudarek v času trajanja izrednih razmer posvečamo tudi obveščanju naših zavarovancev, lastnika, nadzornih organov in zaposlenih.

Zagotovljeno izvajanje vseh storitev tudi v izrednih razmerah

Z opisanimi ukrepi lahko Modra tudi v primeru hujših naravnih in drugih katastrof, ki bi povzročile izpad posameznih resursov za poslovanje, za svoje zavarovance izvaja vse običajne storitve, kot so npr. izplačevanje rent in odkupnih vrednosti sredstev, sprejemanje vplačil, obravnava zahtevkov zavarovancev, izvajanje storitev klicnega centra, izvajanje mesečnih konverzij sredstev, poravnavanje zapadlih obveznosti ipd. Zagotovljena je nemotena dostopnost in komunikacija preko spletne storitve e.Modra.si, telefona, e-pošte in drugih elektronskih načinov komuniciranja.

Varnost prihrankov in zadovoljstvo strank

Poleg skrbnega spremljanja in izvajanja ukrepov, povezanih z epidemijo in zagotavljanjem varnega delovnega okolja za zaposlene, skrbno spremljamo tudi gibanja na finančnih trgih ter ustrezno upravljamo in obvladujemo vsa tveganja, povezana s poslovanjem Modre in njenih pokojninskih skladov. Varnost vaših prihrankov za dodatno pokojnino in vaše zadovoljstvo sta ključni usmeritvi poslovanja.