Do preklica epidemije ukinjamo osebne obiske v poslovalnici Modre

Kaj je konverzija

Gre za pretvorbo oz. v primeru pokojninskih skladov za preračun vplačane premije (zmanjšane za vstopne stroške) v število enot premoženja podsklada, ki jih s tem zneskom kupi varčevalec ob vsakokratnem vplačilu.

Z vplačilom na račun podsklada prispejo denarna sredstva, Modra oz. njeni upravljavci, pa za ta denar kupijo finančne naložbe (investirajo v obveznice, delnice, alternativne naložbe, …).

Mesečni izračun vrednosti enote premoženja (VEP)

Preden lahko izvedemo konverzijo, moramo vsak mesec za vsak podsklad najprej izračunati vrednost ene enote premoženja (VEP). Za prvi mesec delovanja sklada je bila določena začetna vrednost enote premoženja. Tako kot konverzija, se torej tudi izračun VEP pri vzajemnih pokojninskih skladih izvaja enkrat mesečno.

Mesečna VEP se izračunava tako, da se od celotnih sredstev sklada odštejejo obveznosti, dobljena razlika pa se deli s številom vseh enot premoženja sklada, ki so v lasti varčevalcev in vpisana na varčevalnem računu pri Modri. Nato se s konverzijo vsako vplačilo pretvori v enote premoženja. Vplačila povečujejo število enot premoženja sklada, izplačila pa jih zmanjšujejo.

Kako se izračuna vrednost prihrankov?

Vrednost prihrankov se izračunava tako, da se število enot premoženja v lasti varčevalca pomnoži z vrednostjo enote premoženja sklada. VEP se mesečno viša ali niža, odvisno od vrednosti vseh naložb sklada na dan izračuna VEP. Vrednost naložb pa je odvisna od gibanja na kapitalskih trgih. Zato se tudi vrednost prihrankov mesečno spreminja.

Vrednost prihrankov pri Modri zavarovalnici raste

Kako proces konverzije poteka v Modri?

Večina procesov, povezanih s konverzijo in izračunom VEP, poteka v Sektorju za računovodstvo in podporo poslovanju (SRPP). Pred konverzijo Maja in Gabi (sklad MKPS) ter Mojca, Zdenka in Klavdija (sklad KPSJU) razporedijo znesek vplačil v posameznem mesecu na osebne račune varčevalcev.

Vsi podatki so mesečno usklajeni tudi z banko skrbnico, ki bdi nad pravilnostjo podatkov in tako skrbi za dodatno varnost sredstev naših varčevalcev.

Ko se mesec zaključi in so vsa vplačila poknjižena, podatke uskladijo tudi z banko skrbnico, ki predstavlja dodaten nadzor nad pravilnostjo izračuna in vseh podatkov. Nato proces nadaljevanje procesa prevzame Simona.

Na mesec v povprečju poknjižimo vplačila 200 tisoč varčevalcev.

Ločeno se knjižijo vplačila delodajalca in individualna vplačila, zato je število knjižb še večje. Upravljavci premoženja pa na drugi strani poskrbijo, da so vplačila investirana v primerne, varne in donosne naložbe.

Upravljavci premoženja poskrbijo, da so vaša vplačila investirana v primerne, varne in donosne naložbe.

Konverzija se izvaja v skladu z v naprej opredeljenim terminskim načrtom izvedbe konverzij, ki ga potrdi izvršna direktorica SRPP (Danica).

Po potrditvi pravilnosti izračuna VEP s strani skrbnika, Simona v zalednem sistemu izvrši pripis vplačane premije na račune varčevalcev oz. pretvorbo vplačil v enote premoženja.

Po potrditvi pripisa, se izvede še proces potrjevanja zajamčene vrednosti za zajamčena podsklada. Simona potrdi zajamčeno vrednost in izvede še obdelavo odkupov za vse varčevalce, ki v tekočem mesecu oddajo popolno vlogo za izplačilo prihrankov oziroma prenos v sklad iz katerega se izplačujejo pokojninske rente.

Sliši se zapleteno, a v resnici je celoten proces v rokah naše strokovne ekipe, ki skrbi za to, da bo vaša dodatna pokojnina čim višja 😉.